Aktualności

...tym żyje Nasza drużyna

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze za rok 2020

Zarząd Miejskiego Klubu Sportowego Fablok w Chrzanowie zwołuje Walne Zgromadzenie
Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Miejskiego Klubu
Sportowego Fablok w Chrzanowie na dzień 17.06.2021 r. w sali odczytowej MOKSIR

I termin 18.00
II termin 18.15

Porządek Zebrania:
1. Powitanie przybyłych członków Stowarzyszenia i gości.
2. Stwierdzenie prawomocności Zebrania.
3..Przyjęcie porządku zebrania
4. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta
5. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu głosowania
6. Wybór komisji skrutacyjnej.
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia za okres
sprawozdawczy
8. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Zarządu .
9. Dyskusja
10. Powzięcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium dla Członków
Zarządu
11.Wolne wnioski i dyskusja.
12.Zamknięcie Walnego Zebrania.

Ze Sportowym Pozdrowieniem
ZARZĄD MKS FABLOK